Lotingsvoorwaarden

  1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich inschrijven voor de loting voor Wildeburg 2020 (hierna: de 'Loting'). Deelneming aan de Loting door of vanwege ondernemingen en/of beroepen is niet toegestaan. Inschrijving voor de Loting is maximaal één keer mogelijk namens één inschrijver met één uniek e-mailadres. Inschrijving met meerdere e-mailadressen is niet toegestaan. Een ieder kan alleen zichzelf inschrijven, niet iemand anders.
  2. Een geslaagde inschrijving voor de Loting geeft aan maximaal één inschrijver of, afhankelijk van het stadium van de Loting, één groep van maximaal 20 inschrijvers, eenmalig de mogelijkheid deel te nemen aan de Loting voor Wildeburg 2020, maar geeft op zichzelf nog geen recht op aanschaf van een toegangsbewijs voor Wildeburg 2020.
  3. De Loting vindt plaats onder toepasselijkheid van de spelregels van Wildeburg zoals gepubliceerd op de website en social media van Wildeburg. Over de uitslag van de Loting kan niet gecorrespondeerd worden.
  4. Winnaars van de Loting kunnen hun kaart via het Dorpsloket kopen binnen de door Wildeburg aangegeven termijn. Hier kan eenmalig één persoonsgebonden toegangsbewijs voor Wildeburg 2020 worden aangeschaft. Het recht om een kaart te kopen vervalt na het verstrijken van bedoelde door Wildeburg gecommuniceerde termijn.
  5. Het is verboden een inschrijving voor de Loting voor Wildeburg 2020 op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Het is eveneens verboden het eventuele door Wildeburg gestelde maximum als bedoeld in artikel 1.2 van deze lotingsvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect via derden.
  6. Alleen een geslaagde inschrijving voor de Loting geeft de mogelijkheid tot deelname aan de Loting. Degene die via de Loting ingeloot wordt voor aanschaf van een toegangsbewijs voor Wildeburg 2020 kan die mogelijkheid tot aanschaf worden ontzegd, wanneer zou blijken dat deze mogelijkheid misbruikt wordt en/of op enige andere wijze in strijd is gehandeld met de inhoud van deze lotingsvoorwaarden. In dit verband kan Wildeburg een mogelijkheid tot kopen en/of een toegangsbewijs voor Wildeburg 2020 ongeldig (laten) verklaren.
  7. Indien de inschrijver zich niet aan de verplichtingen uit deze lotingsvoorwaarden houdt, is Wildeburg gerechtigd passende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het ongeldig (laten) verklaren van een toegangsbewijs voor Wildeburg 2020 en/of het (laten) ontzeggen van toegang, onverminderd alle andere rechten van Wildeburg, waaronder het recht op vergoeding van schade.
  8. Het is verboden een Toegangsbewijs anders dan via het Dorpsloket aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Wildeburg gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en kan hem de toegang tot het Evenement ontzegd worden. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.
  9. Alle weekend- en zondagkaarten worden op naam verkocht en dit wordt bij de entree gecontroleerd. Een bezoeker kan dus alleen naar binnen als de naam op de kaart overeenkomt met het ID bewijs.
  10. Inschrijving voor en deelname aan de Loting impliceert dat de inschrijver zich akkoord verklaart met de toepasselijkheid en inhoud van het Privacy Statement van Wildeburg.
ENG