Privacy statement

1. Definities
 
WILDEBURG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILDEBURG B.V., gevestigd en zaakdoende in (3811 HA) Amersfoort aan de Zuidsingel 16, met KvK-nummer 67641970, die zich onder meer bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het (doen) organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.
Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege WILDEBURG op de Evenementenlocatie, waaronder maar niet uitsluitend WILDEBURG, Into the Woods en Into the Woods Festival.
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met WILDEBURG in het kader van het bijwonen van een Evenement, alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met WILDEBURG een overeenkomst heeft gesloten, alsmede een ieder die de Website(s) en/of Social Media bezoekt.
Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege WILDEBURG specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van WILDEBURG geregistreerd zijn.
Website(s): de website(s) van WILDEBURG en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van WILDEBURG en/of aan haar gelieerde onderneming(en) geregistreerd zijn, waaronder in ieder geval www.intothewoodsfestival.nl, www.wildeburg.nl, en inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege WILDEBURG.
2. Identiteit WILDEBURG
2.1. WILDEBURG hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar Bezoekers en streeft naar een zo verantwoord mogelijk gegevensbeschermingsbeleid. WILDEBURG verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 1 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege WILDEBURG. Dit Privacy Statement heeft betrekking op het gebruik dat WILDEBURG kan (doen) maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s), Social Media (inclusief apps) en/of Evenementen die zich via de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) hebben geregistreerd.
2.2. WILDEBURG is gevestigd en zaakdoende in (3811 HA) Amersfoort aan de Zuidsingel 16. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 67641970. WILDEBURG is bereikbaar via het algemene e-mailadres [email protected] Privacy gerelateerde berichten kunnen gestuurd worden aan het e-mailadres [email protected]
2.3. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om gebruik te kunnen maken van sommige diensten is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.
2.4. WILDEBURG houdt een register bij met alle verwerkingen van persoonsgegevens als bedoeld in dit Privacy Statement.
3. Welke gegevens verzamelt WILDEBURG?
3.1 In het voorkomende geval kunnen Bezoekers voor de loting voor aanschaf van Toegangsbewijzen, de aanschaf van Toegangsbewijzen en het bezoek aan een of meerdere Evenementen gevraagd worden zich bij WILDEBURG te registreren. Bij deze registratie kan WILDEBURG de Bezoeker om de volgende gegevens (hierna: Registratiegegevens) vragen:
 
  • Naam;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Inlognaam en wachtwoord;
  • Bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfsnaam, land, adres, stad, postcode, telefoonnummer, bedrijfse-mail;
  • Gegevens over sociale netwerk profielen en online media, waaronder website(s), LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Soundcloud en Mixcloud.
  WILDEBURG is in ieder geval gerechtigd tot verwerking van de Registratiegegevens indien de uitvoering van de met de Bezoeker gesloten Overeenkomst dit noodzakelijk maakt.
3.2 Door WILDEBURG kunnen tevens locatiegegevens worden verkregen van Bezoekers die betrekking hebben op de Evenementlocaties die de Bezoeker in het kader van het Evenement heeft bezocht, zoals bijvoorbeeld verschillende podia (hierna: Locatiegegevens). Deze Locatiegegevens kunnen door WILDEBURG worden verkregen als de Bezoeker zich in het desbetreffende geval met een polsbandje met daarin een elektronische chip (of een chip anderszins) incheckt bij het bezoeken van de betreffende Evenementlocaties en worden in beginsel uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in het kader van statistiek, de verbetering van de dienstverlening van WILDEBURG en/of ter vergroting van de veiligheid (crowd control). Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze gegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt.
3.3 Door WILDEBURG kunnen tevens gegevens worden verkregen over interesses, aankoopgedrag of wensen van Bezoekers (hierna: Commerciële Gegevens). Naast dat een Bezoeker deze Commerciële Gegevens bij WILDEBURG vermeld kunnen Commerciële Gegevens bij WILDEBURG ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat de Bezoeker haar daartoe toegang heeft geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook, of omdat WILDEBURG die Commerciële Gegevens kan herleiden uit de manier waarop de Bezoeker de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) gebruikt dan wel elders via derde partijen aankopen heeft gedaan die voortvloeien uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps). Ook leggen de servers van WILDEBURG automatisch surfgegevens van de Bezoeker vast, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, tijdstip van bezoek, browsersoort en welke functionaliteiten gebruikt worden (hierna: Surfgegevens). WILDEBURG kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens uitwisselen met haar eigen partners c.q. groepsmaatschappijen en kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens van de verschillende producten en diensten die de Bezoeker afneemt samenvoegen in een profiel. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt worden. Mocht de Bezoeker bezwaar hebben tegen verdere verwerking van Commerciële Gegevens en Surfgegevens, dan dient hij dat direct kenbaar te maken via [email protected]
4. Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
4.1 WILDEBURG gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie om de Overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor haar interne administratie.
4.2 NAW-gegevens worden gebruikt om de op de Website(s) en/of via Social Media bestelde producten (zoals bijvoorbeeld een Toegangsbewijs) aan de juiste persoon te kunnen leveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde Toegangsbewijzen en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes en/of barcodes. Tevens wordt met de registratie en koppeling van Toegangsbewijzen aan de Bezoeker voorkomen dat Toegangsbewijzen door of vanwege de Bezoeker op ongeoorloofde wijze kunnen worden verhandeld.
4.3 Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account of profiel aan te maken op de Website(s) en/of Social Media van WILDEBURG, bijvoorbeeld ten behoeve van een loting voor de aanschaf van Toegangsbewijzen.
4.4 Voor eventueel gebruik van een persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker gevraagd.
4.5 De Locatiegegevens van Bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan WILDEBURG haar dienstverlening en Evenementen verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelen van) Evenementen populair waren en welke niet, en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. De Locatiegegevens kunnen voorts gebruikt worden om de Evenementen te optimaliseren en veiliger te maken, onder andere door crowd control en logistiek te optimaliseren als ook de horeca en food line-up te monitoren. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming verleent, kunnen deze Locatiegegevens ook niet geanonimiseerd worden gebruikt.
4.6 WILDEBURG kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met Bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.
4.7 Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, bijvoorbeeld om producten of Toegangsbewijzen te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden.
4.8 WILDEBURG gebruikt, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, de Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en deze toestemming niet is ingetrokken via [email protected], ten behoeve van: (i) het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leveren en factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen van de Bezoeker en als de Bezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen, (ii) het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s), email en/of Social Media, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, (iii) het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/of Social Media, (iv) het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen, (v) het kunnen verhuren van gegevens in elektronische vorm aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die producten of diensten kunnen aanbieden, (vi) het kunnen doen van marktonderzoek, (vii) het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten, (viii) ter bepaling van een toekomstige strategie, (ix) het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoals affiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) voortvloeit, (x) het kunnen updaten van het persoonlijke account of profiel van de Bezoeker en (xi) de Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties van zorgvuldig door WILDEBURG geselecteerde derden. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft WILDEBURG geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacybeleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.
5. Social Media
5.1 In het desbetreffende geval kunnen via een polsbandje en/of chip anderszins Locatiegegevens van een Bezoeker worden gekoppeld aan diens profiel op de geselecteerde Social Media. Uitsluitend indien de Bezoeker hiermee zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig instemt door van deze functionaliteit gebruik te maken, kunnen die Locatiegegevens via WILDEBURG bij de betreffende Social Media worden gebruikt. Op welke wijze welke informatie openbaar wordt gemaakt hangt af van de privacyinstellingen van het profiel van de betreffende Bezoeker.
5.2 De betreffende Social Media netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de Social Medianetwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende Social Medianetwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacybeleid en voorwaarden van toepassing.
6. Cookies en Surfgegevens
6.1 WILDEBURG kan automatisch gegeneerde informatie verzamelen over het surfgedrag van Bezoekers. Deze Surfgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres en cookies. De servers van WILDEBURG leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s) en de Social Media van WILDEBURG. Deze Surfgegevens kunnen door WILDEBURG worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en Social Media (inclusief apps) statistisch te analyseren en de Website(s) en Social Media te optimaliseren. Surfgegevens worden door WILDEBURG (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.
6.2 Om de Website(s) en Social Media (inclusief apps) goed te laten functioneren is WILDEBURG gerechtigd om, net als de meeste websites en social media, gebruik te maken van cookies waarmee informatie kan worden vergaard om het navigeren in de Website(s) en op Social Media (inclusief apps) te vergemakkelijken. Deze cookies zijn tekstbestandjes die op de computer, tablet en/of smart phone van de Bezoeker van de Website(s) en/of Social Media worden opgeslagen met daarin gegevens die nodig zijn om het bezoek aan de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals het onthouden van de persoonlijke instellingen van de Bezoeker, waaronder taalinstellingen en de voorkeur voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat een Bezoeker is ingelogd en de Bezoeker automatisch opnieuw in te loggen. Via de instellingen van de webbrowser kunnen deze cookies worden uitgezet.
6.3 Daarnaast maakt WILDEBURG gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website(s) en/of Social Media. Deze informatie wordt (inclusief IP adres) uitsluitend aan Google verstrekt om gebruik te maken van het statistiekprogramma van Google. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de dienst (het statistiekprogramma) aan WILDEBURG te kunnen aanbieden. Via de Website(s) en/of Social Media worden ook cookies geplaatst in het kader van Google Analytics. WILDEBURG heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen statistische informatie doet.
6.4 Tevens kunnen via de Website(s) en/of Social Media cookies worden geplaatst en gelezen door (andere) social medianetwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Op het gebruik door of vanwege die partijen heeft WILDEBURG geen invloed. Deze social medianetwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter zijn voor dit gebruik van cookies verantwoordelijk en hun privacybeleid en voorwaarden zijn daarop van toepassing.
7. Doorgifte aan derden
7.1 WILDEBURG geeft (persoons)gegevens van Bezoekers slechts aan derden door als de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via [email protected]
7.2 Door akkoord te gaan met dit Privacy Statement, geeft de Bezoeker WILDEBURG uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om diens Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens aan zorgvuldig door WILDEBURG geselecteerde derde partijen te verstrekken, die direct betrokken zijn bij de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) en/of Evenementen, en alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de hierboven genoemde doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.
7.3 Alleen als een Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het e-mailadres [email protected], kan WILDEBURG Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens gebruiken en/of doorgeven aan door haar zorgvuldig geselecteerde derde partijen, meer in het bijzonder voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van die derde partijen over hun producten en diensten.
7.4 WILDEBURG kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van WILDEBURG te garanderen.
7.5 Omdat WILDEBURG bij haar dienstverlening gebruik maakt van bewerkers, die in opdracht van WILDEBURG producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting, kan WILDEBURG die gegevens ook aan die bewerkers verstrekken uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor die leveringsverplichting. In het voorkomende geval zal WILDEBURG ter bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers indien nodig bewerkersovereenkomsten met deze bewerkers sluiten.
7.6 Tot slot kan WILDEBURG bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal Bezoekers dat gebruik maakt van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) en/of bepaalde Evenementen heeft bezocht. Aan de hand van deze gegevens kan de Bezoeker door die derden niet worden geïdentificeerd.
8. Minderjarigen
  Als de Bezoeker nog geen 16 jaar oud is, moeten diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van dit Privacy Statement voordat de Bezoeker zich kan registreren om de Website(s) en/of Social Media te gebruiken.
9. Bewaartermijn
  WILDEBURG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomsten met Bezoekers.
10. Inzage, wijziging en correctie
  De Bezoeker dient er voor te zorgen dat WILDEBURG altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan WILDEBURG via het e-mailadres [email protected] schriftelijk verzoeken om inzage in, wijziging en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt. De inhoud van dit Privacy Statement laat in algemene zin de privacy rechten van Bezoeker onverlet, met inbegrip van het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie.
11. Beveiliging
11.1 WILDEBURG garandeert met de persoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen worden verstaan.
11.2 WILDEBURG neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen diefstal, misbruik en/of datalekken. Uitsluitend haar eigen werknemers of medewerkers die belast zijn met de accounts en profielen van Bezoekers, de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) hebben, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruik voor bovengenoemde doeleinden. In bewerkersovereenkomsten met derden zullen in het voorkomende geval aanvullende afspraken ter adequate beveiliging van de persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gemaakt.
12. Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
  WILDEBURG behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen en adviseert de Bezoekers dan ook regelmatig op de Website(s) en/of Social Media het actuele Privacy Statement te bekijken om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal WILDEBURG de Bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail of messages.
ENG